E-learning portál

Ochrana osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú nakladanie s osobnými údajmi, ku ktorému dochádza v dôsledku Vašej návštevy vzdelávacieho portálu dostupného na learn.moneyerp.com alebo uskutečnením objednávky.

Berte prosím na vedomie, že tieto zásady sú súčasťou našich Obchodných podmienok. Ich prijatím potvrdzujete, že ste si Zásady prečítali a rozumiete im a ste nimi viazaní.

1. Na úvod

Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

 • Spoločnosťou sme my, spoločnosť Seyfor, a. s., IČ 015 72 377, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, e-mail: gdpr@solitea.sk, telefón +421 249 212 323
 • Používateľom ste Vy, zákazník, fyzická osoba, ktorá si vytvorila na e-shope používateľský účet alebo urobila objednávku a uzavrela tak so Spoločnosťou kúpnu alebo licenčnú zmluvu, ktorej obsah je tvorený oi. Obchodnými podmienkami.
 • Obchodnými podmienkami sú zmluvné ustanovenia, ktoré tvoria obsah kúpnej alebo licenčnej zmluvy medzi Spoločnosťou a Používateľom.
 • Portálom je naša online platforma dostupná na adrese learn.money.sk, na ktorej je možné zakúpiť školenie, metodiky a ďalší online obsah. Prevádzkovateľom portálu je Spoločnosť.
 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov majú prednosť pred Obchodnými podmienkami ohľadom ochrany osobných údajov.
 2. Zásady môžeme zmeniť či doplniť. O každej takej zmene Vás e-mailom informujeme najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
 3. Tieto Zásady opisujú, ako nakladáme s osobnými údajmi fyzických osôb pri prevádzke e-shopu, pričom dodržiavame Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe tiež ako GDPR (ďalej budeme používať skratku „GDPR”).
 4.  

2. Sme správcami osobných údajov

 1. V dôsledku Vašej návštevy portálu môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov pri založení používateľského účtu, spracovaní objednávky služieb alebo využitím zákazníckej podpory.
 2. Vždy spracovávame výhradne osobné údaje získané od Vás, Používateľov, alebo z verejne dostupných databáz (napr. obchodný register, živnostenský register).
 3.  

3. Založenie používateľského účtu

 1. Pri založení používateľského účtu začíname spracovávať Vaše osobné údaje prijatím Vami vyplneného registračného formulára.
 2. Spracovávame nasledujúce osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • a) meno a priezvisko a používateľské meno Používateľa, pokiaľ ide o fyzickú osobu
  • b) obchodnú firmu
  • c) adresa bydliska Používateľa
  • d) adresa elektronickej pošty (e-mail)
  • e) telefónne číslo
  • f) IČO a DIČ Používateľa
  • g) IP adresy zariadení, z ktorých prebiehala komunikácia so Spoločnosťou
  • h) používateľské identifikátory priradené Používateľom Spoločnosťou
 3. Výše uvedené osobné údaje spracovávame za účelom:
  • a) Prevádzkovania používateľského účtu, ktorým sa rozumie poskytnutie služby, prostredníctvom ktorého je možné objednať si tovar, administrovať svoje objednávky a aktualizovať svoje osobné údaje. Údaje spracovávame na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zmluvou sa rozumie zmluva o sprístupnení používateľského účtu, kúpna zmluva na tovar (administrácia objednávky, zaslanie tovaru, administrácia platby, reklamačné konanie), prípadne licenčná zmluva k zakúpenému tovaru, pokiaľ ide o software. Ďalej môžeme údaje využiť v rámci plnenia zmluvy pri poskytovaní zákazníckej podpory.
  • b) Osobné údaje môžeme ďalej využívať preto, aby sme Vás kontaktovali o plánovaných odstávkach alebo technickej údržbe e-shopu a informovali o zmenách v tovare alebo v jeho používaní, aké zlepšenia a novinky plánujeme, aké vyvíjame súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad dostupných produktov a služieb súvisiacich s Vaším pokladničným systémom, a to v zmysle recitálu 47 GDPR (oprávnený záujem spoločnosti). IP adresu spracovávame, aby sme predišli kybernetickým útokom a zvýšili zabezpečenie e-shopu.
 4. Osobné údaje podľa tohto podčlánku spracovávame po dobu trvania používateľského účtu, s výnimkou e-mailu, s ktorým môžeme nakladať ešte 5 rokov po zrušení účtu za účelom uvedeným v čl. 5 písm. b).

4. Objednávka služieb

 1. Ak nemáte zriadený používateľský účet, začíname Vaše osobné údaje spracovávať okamihom prijatia Vašej objednávky služieb. Objednávku služieb prijímame prostredníctvom nášho portálu, objednávku služieb môžeme prijať aj telefonicky alebo e-mailom.
 2. Spracovávame nasledujúce osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • a) meno a priezvisko a používateľské meno Používateľa, ak ide o fyzickú osobu
  • b) meno a priezvisko a kontaktné údaje osôb poverených komunikáciou so spoločnosťou ohľadom implementácie
  • c) obchodnú firmu
  • d) adresa bydliska používateľa, prípadne fakturačná adresa
  • e) adresa elektronickej pošty (e-mail)
  • f) telefónne číslo
  • g) IČO a DIČ Používateľa
  • h) IP adresy zariadení, z ktorých ste komunikovali so Spoločnosťou
 3. Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame za účelom:
  • a) Splnenia všetkých našich povinností vyplývajúcich z kúpnej alebo licenčnej zmluvy (t. j. administrácia objednávky, zaslanie tovaru, administrácia platby, reklamačné konanie, riešenie Vašich požiadaviek cez zákaznícku podporu, pomoc s implementáciou Tovaru vo Vašej organizácii), teda na plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • b) Osobné údaje môžeme ďalej využívať preto, aby sme Vás informovali o plánovaných odstávkach alebo technickej údržbe portálu a o zmenách v tovare alebo v jeho užívaní, aké zlepšenia a novinky plánujeme, aké vyvíjame súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad dostupných produktov a služieb súvisiacich s Vaším pokladničným systémom, a to v zmysle recitálu 47 GDPR (oprávnený záujem spoločnosti). IP adresu spracovávame, aby sme predišli kybernetickým útokom a zvýšili zabezpečenie portálu.
  • c) Vybrané osobné údaje môžeme v rámci nášho oprávneného záujmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) mať uložené pre prípad vzniku súdneho sporu a uplatňovaní nárokov súdnou cestou.
 4. Osobné údaje podľa čl. 9 písm. a) budeme spracovávať do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, e-mail podľa čl. 9 písm. b) po dobu 5 rokov od uskutočnenia objednávky a údaje podľa čl. 9 písm. c) po dobu trvania premlčacej doby, najdlhšie však 15 rokov odo dňa uzavretia zmluvy, čo je doba odpovedajúca premlčacej dobe pre náhradu škody.

5. Využitie zákazníckej podpory

 1. Ak sa rozhodnete využiť našu zákaznícku podporu, či už prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky, začíname Vaše osobné údaje spracovávať prijatím Vašej požiadavky.
 2. Spracovávame nasledujúce osobné údaje v zmysle čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • a) meno, priezvisko osôb poverených Používateľom na kontaktovanie zákazníckej podpory
  • b) telefónne číslo alebo e-mailovú adresu
  • c) obsah telefonickej a e-mailovej komunikácie pri riešení servisných požiadaviek
 3. Vyššie uvedené osobné údaje spracovávame za účelom:
  • a) plnenia kúpnej alebo licenčnej zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, v ktorej sa zaväzujeme poskytovať zákaznícku podporu svojim Používateľom.
 4. Telefonickú komunikáciu so zákazníckou podporou si vždy ukladáme po dobu 6 mesiacov, aby sme na základe nej mohli poskytovať kvalitnejšie služby a okamžite a efektívne pomôcť v prípadoch opakujúceho sa problému s produktmi, a to opäť v rámci plnenia zmluvy a nášho aj Vášho oprávneného záujmu.

6. Spracovávanie údajov na základe súhlasu

 1. Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, najmä e-mail, meno a priezvisko a telefónne číslo, môžeme ďalej spracovávať aj vtedy, ak nám na to dáte dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Súhlas bude mať najčastejšie formu tickboxu, e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.
 3. Súhlas nám môžete udeliť na rôzne účely spoločne alebo jednotlivo:
  • a) Aby Vás naši partneri mohli oslovovať telefonicky alebo e-mailom a ponúkať Vám služby a výrobky, t. j. zasielať Vám obchodné oznámenia, ktoré priamo nesúvisia s našimi produktami, a informovať Vás o vernostných akciách, udalostiach alebo bonusoch.
  • b) Aby Vaše osobné údaje mohli byť v pseudonymizovanej podobe predmetom sociologického výskumu alebo prieskumu trhu vykonávaného tretími osobami ku skvalitneniu našich služieb alebo tretích osôb. V takom prípade môžu tretie osoby nami poskytnuté osobné údaje spájať a kombinovať s údajmi, ktoré majú k dispozícii a ktoré získali v súlade s právnymi predpismi. Treťou osobou sú napríklad (a nielen) spoločnosti v holdingu Seyfor.
  • c) Aby sme Vás informovali o plánovaných zmenách v tovare alebo v jeho používaní, aké zlepšenia a novinky plánujeme, aké vyvíjame súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad dostupných produktov a služieb.
 4. Spracovávať osobné údaje na základe súhlasu môžeme po dobu 7 rokov. Lehota na spracovávanie môže byť kratšia, pokiaľ súhlas odvoláte.

7. Odvolanie súhlasu

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca môžete kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na adresu gdpr@solitea.sk.
 2. Ak od nás nebudete chcieť naďalej dostávať e-maily, môžete sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím v pätičke každého e-mailu. To bohužiaľ nie je možné pri e-mailoch, pri ktorých je nevyhnutné, aby ste ich obdržali (napr. plánovaná údržba, nové funkcionality produktu, informovanie o zmene v dodaní tovaru, zmena našich kontaktných údajov a pod.).
 3. Odhlásenie z odberu vždy považujeme za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 odst. 3 GDPR alebo podanie námietky podľa čl. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktorými Vás informujeme o súvisiacich službách a produktoch.
 4. Súhlas udelený podľa vyššie uvedených odstavcov sa vzťahuje aj na oprávnených spracovateľov spoločnosti.

8. Spoločné ustanovenie o ochrane osobných údajov

 • Pri činnostiach uvedených v čl. II odst. 5, 9, 13 a III odst. 3 nám môžu pomáhať nasledujúci spracovatelia, pričom spracovávanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Súhlasíte, že môžeme odovzdať Vaše osobné údaje aj ďalším spracovateľom, ak to bude nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov:
  • a) E-mailingovú službu MailChimp a SmartEmailing na zasielanie hromadných oznámení. Osobné údaje spoločnosti MailChimp sú odovzdávané do USA, pričom spoločnost MailChimp spĺňa podmienky EU-U.S. Privacy Shield.
  • b) Služby štatistiky Google Analytics pri návšteve nášho e-shopu. Podmienky služby sú dostupné tu.
  • c) Službu Microsoft Azure, cloudové úložisko spoločnosti Microsoft, ktoré spoločnosť využíva na ukladanie svojich podnikových dát. Informácie o službe sú dostupné tu. Osobné údaje neopúšťajú územie Európskej únie.
 • My aj Vy sa zaväzujeme poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v prípade podozrenia zo zneužitia osobných údajov subjektov. Strany vynaložia maximálne úsilie a prijmú také opatrenia, aby sa zamedzilo vzniku rizika zneužitia osobných údajov.
 • Nespracovávame osobné údaje detí ani zvláštne kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje, v zmysle čl. 9 GDPR.
 • Spracovatelia, ktorých poveríme spracovávaním, musia spĺňať vysoký štandard ochrany a budú vždy nakladať s údajmi v medziach týchto zásad.
 • Prostredníctvom webového prehliadača môžeme zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iného vrátane technických informácií o zariadeniach používateľa, systému, aplikačnom software a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s produktmi. Tieto informácie môžeme využívať kým sú vo forme, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, na vylepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií, a to len po nevyhnutne dlhú dobu.
 • Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť na vaše zariadenia ukladané cookies v súlade s našou Cookie Policy.
 • Po ukončení zániku dôvodu na spracovávanie údajov osobné údaje zlikvidujeme.
 • Vždy vynaložíme maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, avšak nezodpovedáme používateľovi ani iným subjektom údajov za ujmu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.
 • E-maily, ktoré Vám budeme zasielať, nepovažujeme my ani Vy za nevyžiadané obchodné oznámenia v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z., o reklame, a zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode.
 • V prípade, že sa dozvieme o bezpečnostnom riziku spojenom s osobnými údajmi, bez zbytočného odkladu Vás upozorníme.
 • Zaväzujeme sa, že v prípade vzniku ujmy v súvislosti s únikom osobných údajov či inej skutočnosti, ktorá vedie k vzniku ujmy, poskytneme používateľovi súčinnosť a právnu asistenciu pri vymáhaní náhrady od zodpovedných spracovateľov. Sama spoločnosť však nenesie zodpovednosť za pochybenie ňou poverených spracovateľov.
 • Potvrdzujete nám, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a že sa vzťahujú výhradne k Vašej osobe alebo že ste uviedli údaje, ktorých použitím nedošlo k zásahu do práv tretích osôb. Vždy nás vyrozumejte o zmenách v osobných údajoch, aby boli spracovávané len aktuálne a úplné údaje, a to na našu žiadosť alebo aj bez žiadosti. Ak Vás o to požiadame, vždy nám poskytnite aktuálne a pravdivé údaje.
 • Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. Anonymizované osobné údaje môžu byť spracovávané tiež automatizovane. Subjekty údajov nebudú predmetom individuálneho automatizovaného rozhodnutia v zmysle čl. 22 GDPR.

9. Pomoc pri nakladaní s osobnými údajmi

 • Kedykoľvek u nás môžete uplatniť svoje právo, a to e-mailom na gdpr@solitea.sk. Vašu požiadavku sa budeme snažiť vyriešiť čo najskôr, najneskôr v lehote 30 dní.
  • a) Požiadať nás o vysvetlenie, či a aké osobné údaje o Vás spracovávame, prípadne požiadať o ich opravu alebo obmedzenie spracovania, ak budete mať pocit, že spracovávame viac údajov, ako je nutné.
  • b) Tiež môžete požiadať o výmaz osobných údajov. Ak nebude existovať dôvod na ich ďalšie spracovanie, radi Vašej žiadosti vyhovieme.
  • c) Uplatniť môžete aj Vaše právo na prenositeľnosť.
  • d) Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu za účelom oprávneného záujmu e-mailom na adresu gdpr@solitea.sk.
  • e) Tiež máte právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

10. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky súkromnoprávne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovávaním osobných údajov sa riadia právom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi používateľom a spoločnosťou sú príslušné slovenské súdy, ktoré budú aplikovať slovenské právo.
 2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 22. 2. 2021.

Kontaktujte nás

Napíšte nám, s čím potrebujete pomôcť, a my sa o vás radi postaráme. Nezabudnite nám zanechať svoje údaje – čoskoro sa ozveme.