E-learning portál

Obchodné podmienky

Pred vytvorením používateľského účtu si prosím dôkladne prečítajte Podmienky použitia webovej aplikácie learn.money.sk (ďalej len Podmienky).

VYTVORENÍM POUŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU DOCHÁDZA K UZAVRETIU ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A K POSKYTNUTIU LICENCIE V SÚLADE S TÝMITO PODMIENKAMI. POKIAĽ S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET NEVYTVÁRAJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVAJTE.

I. Slovníček pojmov

Webová aplikácia je softwarová aplikácia learn.money.sk prístupná prostredníctvom webových stránok, dostupných po prihlásení v internetovom prehliadači na adrese https://www.learn.money.sk (ďalej len „Portál“).

Klientsky profil je súhrn identifikačných údajov klienta, ktorý má záujem o poskytnutie služieb Portálu svojim zamestnancom.

Používateľský účet je účet fyzickej osoby, ktorá je v zmluvnom vzťahu s klientom, ktorý má záujem o používanie Portálu a je nevyhnutnou podmienkou na poskytovanie služieb Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť Seyfor, a.s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B vložka 7072 (ďalej aj ako „my“).

II. Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky upravujú používanie Portálu. Ak sa s Vami dohodneme na individuálnych podmienkach používania, majú vždy prednosť a tieto Podmienky sa použijú v rozsahu neupravenom individuálnou dohodou medzi nami a Vami.

 1. Pri vytváraní Klientskeho profilu je používateľ povinný zadať pravdivé a úplné údaje, ktoré budú následne použité na vytvorenie Klientskeho profilu a prípadnej tvorbe účtovných dokladov.

III. Licencia

 Portál je autorským dielom v zmysle autorského zákona a majetkové práva k nemu vykonáva Prevádzkovateľ.

 1. Založením Používateľského účtu Vám poskytujeme osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie Portálu. Licencia sa udeľuje po dobu trvania používateľského účtu a len na použitie pri Vašej podnikateľskej činnosti. Predmetom licencie je poskytnutie oprávnenia na používanie Portálu prostredníctvom GUI, nesprístupníme Vám zdrojové kódy aplikácie, zdrojové súbory vzdelávacích školení, ani certifikačných testov. Reverzné inžinierstvo Portálu nie je dovolené.
 2. Licencia sa udeľuje ako platená v závislosti na zvolenej verzii používania, ako uvádzame v čl. V. Odmena za licenciu je vždy zahrnutá v odmene za používanie podľa čl. V.
 3. Predmetom licencie nie je oprávnenie používať grafické prvky používateľského rozhrania Aplikácie rozmnožovaním, rozširovaním alebo komunikovaním verejnosti. Používateľ nie je oprávnený Portál alebo jeho prvky pozmeňovať a/alebo vytvárať odvodené diela.
 4. Licenciu nie je možné postúpiť ani udeliť podlicenciu, a to ani čiastočne. Používateľ nesmie Portál akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať na používanie tretím osobám s výnimkou svojich zamestnancov a spolupracujúcich osôb, pre ktoré je vyžadovaný prístup k Portálu. Pre každého takého používateľa musí byť vytvorený jedinečný používateľský prístup.
 5. Portál nie je možné používať spôsobom, ktorý by narušoval práva Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie ste oprávnený vykonávať podľa týchto Podmienok oprávnenia.

IV. Práva a povinnosti používateľov

 1. Používateľ je na základe prideleného používateľského účtu oprávnený používať Portál odo dňa registrácie, najdlhšie do uplynutia Zmluvy, resp. zjednanej doby poskytovania Služieb, pokiaľ nedôjde k zrušeniu Klientskeho profilu alebo príslušného Používateľského účtu skôr.
 2. Používanie Portálu, resp. Služieb, alebo ich častí je umožnené vždy len konkrétnemu Používateľovi, ktorý nesmie zdieľať svoje prihlasovacie údaje (neprenosná licencia). Klient môže odstrániť Používateľa z Klientskeho profilu (čím dôjde k zrušeniu jeho Používateľského účtu) a nahradiť Používateľa novým Používateľom bezplatne výlučne v prípade, že Používateľ počas trvania Zmluvy nijako nezačal používať Služby; v ostatných prípadoch sa uplatnia štandardné cenové podmienky na pridanie Používateľa.

V. Poplatok za používanie Portálu

 1. Objednávka služieb je možná prostredníctvom Portálu, prípadne prostredníctvom prideleného obchodného zástupcu.
 2. Prístup k vzdelávaciemu obsahu je možné zakúpiť na konkrétny kurz, prípadne formou predplatného.
 3. Ceny jednotlivých kurzov sú transparentne uvedené pri každom kurze priamo na Portály na adrese https://learn.money.sk/
 4. Platba za poskytnuté služby je možná prostredníctvom platobnej brány GoPay, prípadne prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade nespokojnosti garantujeme vrátenie peňazí do 10 dní od nákupu kurzu.
 2. Na odstúpenie od zmluvy zašlite na e-mailovú adresu: obchod@moneyerp.sk dôvod nespokojnosti a daňový doklad o nákupe kurzu.

Kontaktujte nás

Napíšte nám, s čím potrebujete pomôcť, a my sa o vás radi postaráme. Nezabudnite nám zanechať svoje údaje – čoskoro sa ozveme.